Rühmatöö

Kahtlemata väga pähkel ülesanne. Lugesin kursuse õpiväljundit üles-alla, edaspidi ja tagurpidi, et aru saada, milline (mitte mis) peab olema outcome 🙂  Väga raske oli ennast ümber häälestada baka didaktikaainetes toimuvatest tunni planeerimistest, mis kasutavad samu printsiipe. Lõpuni e-õppetüki loomisele saigi seetõttu keskenduda alles peale sügissessi, kui tunnid planeeritud ja kaitstud said. Ka see tegi olukorra mõnevõrra keeruliseks, et praktilisi näiteid ei olnud. Proovisin ka eelmiste aastate kursuste rühmatöid leida, et pilti selgemaks saada, kuid neid lihtsalt ei olnud võimalik leida:)

Anu veebilogi kodutöö teemal: https://anuopib.wordpress.com/2016/10/26/opivaljundid-kodutoo/

Interaktiivse e-kursuse loomiseks on vaja sooritada:

*Vajaduste analüüs

*Õppesisu valik ja struktureerimine

*Õpikeskkonna ja õppematerjalide arendamine

*Kursuse prototüübi formatiivne evalvatsioon

Vajaduste analüüs

*Rühmatöö  kontekst (tööalane koolitus või üldharidus) ja eluline (oskustega seonduv) probleem, mida hakkame lahendama

probleemi sõnastus.jpg

*Õppedisaini aluseks oleva probleemipüstituse sõnastamine, elulise konteksti ja vajaduse kirjeldamine

probleem.jpg

Õppesisu valik ja struktureerimine

teemad ja kaasus.jpg

*Oma õppetüki õpiväljundite sõnastamine soorituste keeles. Spikriks võis olla Bloomi õpieesmärkide taksonoomia:

 • teadmine – õpilane loetleb, defineerib, tunneb ära, demonstreerib…
 • mõistmine – õpilane võtab kokku, kirjeldab oma sõnadega, tõlgendab…
 • kasutamine – õpilane rakendab, kasutab, muudab, seostab, lahendab…
 • analüüs – õpilane analüüsib, järjestab, eristab, võrdleb, süstematiseerib…
 • süntees – õpilane kombineerib, integreerib, korrastab ümber, loob…
 • hinnang – õpilane hindab, otsustab, valib, testib…

Võis kasutada ka Merrilli taksonoomiat:

merrill
Kuvatõmmis Mart Laanpere loenguslaidist

Minu ülesanne oli sõnastada kontakti hoidmise õpiväljundid:

*tunneb filmi põhjal ära kontakti  hoidmise elemendid

*kirjeldab oma sõnadega, millised on kontakti hoidmiseks vajalikud tegevused

*kasutab kontakti hoidmiseks vajalikke oskusi restoranikülastuse käigus

*analüüsib restoranikülastuse põhjal oma kontakti hoidmise oskusi

*kombineerib kontaktihoidmiseks vajalikke õpitud tegevusi sündmuse planeerimisel

*õpilane hindab oma kontakti loomise oskusi

õpiväljundid.jpg

Õpikeskkonna ja õppematerjalide arendamine

Olemas on:

*ülesanded

*õpiväljundid

*õpiväljundeid toetav sisu (faktid, mõisted, protseduurid, reeglid)

Ülesanne on koostada oma õppetüki õppedisaini komponentide analüüs ja õpetamise strateegia vastavalt Merrilli “Kivike tiigis” mudeli ülesandepõhisele strateegiale:

1.Kirjelda tervikülesannet/juhtumit

2.Kirjelda seonduvaid teadmuskomponente (mõisted, protseduurid)

3.Demostreeri ülesande/juhtumi lahendust

4.Esitle alternatiivset (keerukamat) ülesannet/juhtumit

5.Õppijad rakendavad eelmise juhtumi kogemust uue juhtumi peal

6.Esitle täiendavaid komponente

7.Demonstreeri täiendavate komponentide lahendusi

8.Korda samme 4 – 7, kuni õppijad tulevad tervikülesandega ise toime

Minu õppetükiks on “Kontakti hoidmine”

Samm-sammuline kirjeldus õppija, õpetaja ja õpisüsteemi tegevustest selle õppetüki jooksul. Võib luua strateegia-diagrammi LePlanneri (storyboard?) abil. Tegevuste juures tuleb kindlasti ära märkida SHOW, ASK, TELL, DO ning siduda iga tegevus konkreetse õpiväljundiga.

teadmuse liigid.jpg
Kuvatõmmis Mart Laanpere õppematerjalist

LePlanneris:

JANNUS: Kontakti loomine

PIRJE: Kontakti hoidmine

KATARIINA: Kehakeel

ANU: Verbaalne eneseväljendus

 

Kursuse prototüübi formatiivne evalvatsioon

Meetodid

Küsimustik -hindab kasutaja esmast reaktsiooni

Eksperthinnang: annab hinnangu õppe sisule ja eesmärkide saavutamiseks vajalitud meetodite sobivusele

Evalvatsioonis osalevad:

 1. Testgrupp: 10 meest interneti kuulutuse kaudu leitud, vastavad persoonade kirjeldusele.
 2. Eksperdid: Kliiniline psüholoog, suhtlemisnõustaja

Testgrupi tegevused:

 1. Läbivad kursuse täis mahus
 2. Hindavad kursust tagasisideküsitluses

Ekspertide tegevused:

 1. Jälgivad testgrupi liikmete tegevusi kursuse läbimise ajal
 2. Hindavad õppematerjalide sobivust, kursuse läbinute refleksiooni, arenguplaani ja videotagasiside analüüsi tulemusi.
 3. Hindavad ülesannete mahtu, keerukust, tempot ja õpiväljundeid.
 4. Esitavad raporti tulemustest lähtuvalt.

Töömaterjalid

Küsimustik – https://response.questback.com/elisa/8muvjlzu3o

 1. Mis oli Sinu kõige olulisem motivaator selle kursuse valimisel
 2. Kirjelda oma sõnadega, mis muutub sinu käitumises peale seda, kui oled kursuse edukalt läbinud.
 3. Mis sulle meeldis selle kursuse juures kõige rohkem?
 4. Millised on 3 kõige keerukamat materjali sinu jaoks? online test, video, online plaan, salvestatud video, lugemismaterjalid, õppemängud,
 5. Millised on 3 sinu jaoks kõige huvitavamat õppematerjali? – online test, video, online plaan, salvestatud video, lugemismaterjalid, õppemängud,
 6. Kuidas hindad õppeplatvormi kasutusmugavust? – Likert scale
 7. Hinda õppeplatvormi kasutusmugavust – Likert scale
  1. Õppematerjalid
  2. Videod
  3. Viited
  4. Juhised
 8. Kuidas hindad valitud videomaterjali elulisust – Likert scale
 9. Kui tõenäoliselt hakkad kursusel õpitut elus kasutama? 1-7
 10. NPS: Kas soovitad kursust oma sõbrale?

Kasutaja lõplik õpitulemuste evalvatsioon toimuks käitumise muutuse põhjal testkohtingute videosalvestuse alusel

PROTOTÜÜP

Koosneb kahest osast:

*õpikeskkond

*selle sisse/juurde kuuluvad õppematerjalid

prototüüp easygeneratoris